Naše zboží:
Kontakt:

UNIOPTIK spol. s r.o.
Zámecká 214
570 01 Litomyšl

tel.:  603 854 903
e-mail:  eshop@unioptik.cz

facebook: UnioptikCZ

IČO: 60917105
DIČ: CZ60917105

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) 

e - shopu www.unioptik.cz (dále jen VOP)

I.
Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy.Na straně jedné je prodávající: UNIOPTIK spol. s r.o. Zámecká 214 57001 Litomyšl IČ 60917105
DIČ  CZ60917105                  (dále jen „prodávající“) 

a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem
                                                    (dále jen „kupující“). 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Všechny právní vztahy prodávajícího s kupujícím v případě, kdy je spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění.

Podnikatelem se rozumí:
- osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 
- osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 
- osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
- osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. 

Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že se podrobně seznámil s těmito VOP, že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Uzavření kupní smlouvy

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu včetně sjednané ceny lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Kupující bere na vědomí, že objednávka může být ze strany prodávajícího zrušena, tedy že může být odstoupeno od smlouvy v tom případě, kdy zboží nebude dostupné od dodavatele.

Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě platně uzavřené smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny výhradně před soudy České republiky.   

                                                                                                II.
                                                                         Pravidla ochrany osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a pro zasílání obchodních sdělení v souladu s právním řádem České republiky a zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů.

Pravidla ochrany osobních údajůpoužíváním našich webových stránek www.unioptik.cz (dále jen „správce”).Správcem osobních údajů je společnost UNIOPTIK spol. s r.o., IČ: 035 55 852, zapsaná v obchodním rejstříku, vydaného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl  C, vložka 6610 (dále jako „správce“).

Správce se zavazuje zajistit bezpečí vašich osobních údajů. Veškeré vaše osobní údaje mohou být použity pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Poskytnutím vašich osobních údajů nám udělujete svůj souhlas se zpracováním a správou těchto údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny vaše osobní údaje, které od vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon“).

Jaké údaje shromažďujeme

Správce shromažďuje a zpracovává vámi poskytnuté informace, nezbytné pro vytvoření a realizaci vaší objednávky u naší společnosti, a to vyplněním objednávkového formuláře na webové stránce www.unioptik.cz , nebo v písemné, elektronické či telefonické formě. Tyto osobní údaje zahrnují:

Jméno / Příjmení / Titul

Poštovní adresa

Emailová adresa

Telefonní číslo

Uživatelské jméno

Historii vašich objednávek (Pouze u registrovaných zákazníků)

Další informace, které nám dobrovolně poskytnete v poli Poznámka v objednávkovém formuláři

Cookies – pro účely zlepšení našich on-line služeb využíváme soubory cookies. Jedná se o malé soubory ve vašem počítači sloužící k identifikaci uživatelů. Tyto soubory slouží k zajištění správné funkčnosti stránek, k zapamatování identifikačních údajů zákazníků, k analytickým účelům portálů příp. k zjištění preferencí zákazníků k individuálnímu přizpůsobení nabídky. Využívání souborů cookies je možné omezit v nastavení vašeho prohlížeče, což však může vést k snížení funkčnosti stránek.

Za jakým účelem vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše identifikační a kontaktní údaje zpracováváme pouze v souvislosti s vyřízením vaší objednávky. Doba zpracování je vymezena dobou trvání konkrétního smluvního vztahu realizací objednávky a následně po dobu zákonných promlčecích lhůt, nejdéle v daném případě po dobu 10ti let od dne realizace příslušného smluvního vztahu. Pro ochranu našich oprávněných zájmů (zejména pro zamezení podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv). K plnění našich právních povinností (zejména plnění povinností v oblasti daňové, platební a statistické) po dobu stanovenou příslušnými zákonnými předpisy.

Vaše kontaktní údaje můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů.

Data o objednávkách zpracováváme rovněž pro účely plnění účetních, daňových a dalších právních povinností určených zákonem.

Zasílání obchodních sdělení

Vaše osobní údaje mohou být použity pro účely zasílání obchodních sdělení. Pouze u registrovaných partnerů. Z odběru zasílání obchodních sdělení elektronickou cestou se můžete kdykoli odhlásit na email unioptik@unioptik.cz , nebo písemně na adresu UNIOPTIK spol. s r.o. Lubná 340, 56963 Lubná.

Kde ukládáme vaše osobní údaje

Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány výhradně na území České republiky a nedochází ani nebude docházet k jejich předávání do jiných států nebo jiným subjektům za účelem dalšího komerčního využití. Vaše osobní údaje jsou předány pouze přepravci a slouží k doručení vaší objednávky. Naši smluvní přepravci jsou PPL a Česká Pošta, které zacházejí s vašimi osobními údaji dle platné legislativy. Více na stránkách www.ppl.cz nebo www.ceskaposta.cz .

Zabezpečení

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Abychom zabránili

neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, máme zavedeny vhodné fyzické a elektronické postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které na Webové stránce shromažďujeme. Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

Zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně v souvislosti s vyřízením vaší objednávky a nejsou užívány k jiným účelům.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše Webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, jako jsou naši smluvní partneři a dodavatelé. Pokud však takový odkaz použijete a naši Webovou stránku opustíte, měli byste si uvědomit, že nad těmito jinými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Nemůžeme proto zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů.

Práva subjektů údajů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na přístup k osobním údajům, právo na potvrzení o zpracování, na opravu, výmaz, omezení zpracování, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. V případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji v rámci společnosti UNIOPTIK spol. s r.o., nás kontaktujte emailem unioptik@unioptik.cz nebo písemně na UNIOPTIK spol. s r.o, Lubná 340, 569 63 Lubná

Uživatel je povinen udržovat své uživatelské účty a hesla k nim v tajnosti a nesdělovat je dalším osobám. UNIOPTIK spol. s r.o. nenese žádnou odpovědnost za ztrátu hesel, pouze v případě, že byla způsobena na straně UNIOPTIK spol. s r.o. jejím úmyslným zaviněním nebo hrubou nedbalostí.


                                                                                             III.
                                                                                       Cena

Ceny na stránkách e - shopu www.unioptik.cz jsou smluvní a aktuální. Ceny jsou konečné včetně DPH. Cena neobsahuje poplatek za dopravu, pokud není uvedeno jinak.

                                                                                             IV.
                                                                                 Objednávka

Kupující obdrží zboží za cenu platnou v době objednání. Objednání zboží je možné prostřednictvím e-shopu www.unioptik.cz.
Při výběru možnosti zaslání zboží na dobírku se kupující potvrzením objednávky zavazuje zboží přijmout a uhradit. V případě, že kupující zboží nepřijme a neuhradí je povinen prodávajícímu uhradit vynaložené náklady, zejména poštovné a balné.
V případě, kdy nebude možné doručit potvrzení objednávky na kupujícím uvedený e-mail nebo telefonní číslo, pak bude objednávka zaslaná kupujícím stornována a zboží nebude odesláno.

                                                                                             V.
                                                                            Platební podmínky

Prodávající akceptuje jako způsob platby tyto:                    - převod na bankovní účet
                                                                                              - platbu při převzetí dobírky
                                                                                             
                                                                                              VI.
                                                                            Dodací podmínky
Osobní odběr:

Je možný na adrese uvedené na e-shopu a po předchozí dohodě.
Zasílání poštovní službou:
Zboží je prodávajícím zasíláno přepravní službou PPL, poštovní službou České pošty a.s. Ceny se řídí dle aktuálního ceníku uvedeného na internetových stránkách e - shopu. Zboží bude předáno k přepravě nejpozději do 3 dnů od připsání částky na účet prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení této lhůty v případě neočekávaných událostí. O takovémto prodlení bude prodávající neprodleně informovat kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce.

                                                                                             VII.
                                                                       Odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 1832 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Zboží je možné vrátit po dohodě na adrese Lubná 340, 56963 Lubná nebo Zámecká 214, 57001 Litomyšl.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit v úplném stavu, s odpovídající dokumentací, nijak neponičené či nepoškozené, čisté a v originálním balení, pokud to povaha zboží dovoluje. V případě, že nebude zboží vrácené touto cestou odpovídat výše uvedeným parametrům, je prodávající oprávněn v souladu s § 458 odst. 1, zákona 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, vrácenou kupní cenu snížit o k tomuto odpovídající částku. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od odstoupení

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel
V případě, že kupující je podnikatelem, použijí se k odstoupení od smlouvy patřičná ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Stav vráceného zboží je zhodnocen prodávajícím.

                                                                                              VIII.
                                                                       Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“) má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

                                                                                              IX.
                                                                            Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky. Jako záruční list slouží faktura za zboží.  

                                                                                              X.
                                                                                      Reklamace

Kupující může vadné zboží (společně s fakturou) určené k reklamaci zaslat na adresu prodávajícího nebo jej po dohodě doručit na adresu Lubná 340, 56963 Lubná nebo Zámecká 214 57001 Litomyšl.
 

Řídí se dle obchodního zákoníku.

Tento reklamační řád vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládána faktura a dodací list, který může sloužit zároveň jako záruční list, případně záruční list výrobce. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list, je povinen ihned informovat prodejce, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána. Délka záruky je uvedena na dodacím nebo záručním listu a začíná běžet ode dne expedice, či převzetí a zaplacení zboží (délka záruky jsou 2 roky). Zákazník doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu servisního střediska.

Při reklamaci je třeba doložit:

                Kopii nákupního dokladu (faktury)
                Záruční list
                Reklamované zboží, které musí být v původním obalu v úplném stavu včetně kompletního příslušenství.                      Nesmí být mechanicky poškozeno.
                Popis závady, která je předmětem reklamace
                Servisní středisko po vyřízení reklamace zboží zašle na své náklady a riziko odběrateli zpět.
    Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
               
poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem)
                neodbornou instalací, zacházením či obsluhou
                při mechanickém opotřebení nebo poškození
                používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci
                zboží bylo poškozeno živelnou pohromou nebo vyšší mocí
                zboží bylo poškozeno používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

V případě neoprávněné reklamace Vám bude výrobek vrácen neopravený zpět se stanoviskem servisní organizace. Při opakovaném dodání neúplných průvodních dokladů (dodací list atd.) je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli poplatek 100,- Kč za dohledání těchto dokladů. Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné či neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry. Na pozáruční opravy se vztahuje záruka 6 měsíců a to pouze na stejnou závadu, která se projevila při opravě.

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží je znečištěné nad rámec znečištění obvyklého.

                                                                            Vyřízení reklamace
V případech, kdy je kupujícím spotřebitel:

V případě, kdy je kupujícím spotřebitel a zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na bezplatné uvedení věci do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě a to bez zbytečného odkladu. (dle požadavku kupujícího je toto možné provést buď výměnou věci, nebo její opravou). V případě, kdy tento postup není možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Toto ustanovení neplatí v případech, kdy kupující již před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Jakýkoliv rozpor s kupní smlouvou, který vyjde najevo během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Shoda s kupní smlouvou
Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a vlastnosti smlouvou požadované a předpokládané, prodávajícím a výrobcem popisované, pro věc takového druhu obvyklé a dále, že odpovídá požadavkům právních předpisů ČR.
Je-li kupujícím spotřebitel, má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva:

jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy. Toto právo spotřebiteli náleží i tehdy, pokud jde o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, jestliže stejná vada brání řádnému užívání zboží, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, a vyskytne se znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití
jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující právo na bezplatné a řádné odstranění vady. Dále má právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné či neúčelné. Není-li uvedený postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí kupující.
 V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.
Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po vzájemné dohodě prodávajícího se spotřebitelem. Smluvní lhůta však nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhá. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
Prodávající je povinen vydat kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna a dále co bylo předmětem a obsahem reklamace. Kupující bude prodávajícím emailem vyrozuměn o přijetí reklamace. Pokud bude reklamace vyřizována osobně, pak bude doklad o reklamaci předáván osobně. Stejným způsobem bude kupující vyrozuměn o stavu reklamace, jejím vyřízením či jejím zamítnutím.
Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady.

V případech, kdy je kupujícím podnikatelem:
V případě odstranitelných vad bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání věci jako bez vady, je prodávající oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými či obdobné se stejnými užitnými vlastnostmi.
Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován dle tohoto reklamačního řádu či dle dohody prodávajícího s kupujícím.
Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího emailem, telefonicky či dle předchozí dohody.
Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit dotyčný doklad o reklamaci společně s dokladem totožnosti.

                                                                                   XI
                                                                  
Nakládání s odpady

Poplatek na ekologickou likvidaci elektrospotřebičů.

Dnem 13.8.2005 vstoupila v platnost některá ustanovení novely zákona o odpadech, která se týká elektrických a elektronických zařízení. Účelem této novely je prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení a snížení odpadu, který z těchto zařízení vzniká, opětovným použitím a recyklací použitého elektrozařízení. Všichni výrobci a dovozci elektrospotřebičů tak budou muset finančně přispívat do kolektivního systému, ze kterého bude recyklace starších výrobků financována. Tento finanční příspěvek mají možnost uvádět odděleně na všech prodejních dokladech k novému zboží. V takovém případě mají i koncoví prodejci povinnost uvádět na prodejních dokladech tento finanční příspěvek zvlášť, tak aby bylo zřejmé, že část kupní ceny bude použita k úhradě nákladů na recyklaci elektrozařízení. Účtování poplatku bude zaváděno postupně, velká část výrobců jej k ceně spotřebičů začala účtovat od 1. září, u některých typů výrobků později, vždy záleží na rozhodnutí dovozce, resp. skladových zásobách zboží dovezeného před 13. srpnem. Na fakturách bude tento poplatek označen jako Likvidace el.odpadu.

Naše firma je registrovaná v kolektivní systém zpětného odběru a odděleného sběru EEZ ebeny číslo00582/05SC.

V systému EKO-KOM  číslo EK-F00024527.

                                                                                             XII
                                                             Využívání těchto internetových stránek

Obsah těchto stránek je určen uživatelům pro vlastní potřebu. Bez předchozího písemného souhlasu provozovatele není dovoleno další publikování a kopírování materiálů z těchto stránek pro jiné obchodní účely. Neručíme za správnost a úplnost informací na těchto stránkách. Vyhrazujeme si právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit obsah těchto internetových stránek a nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek.

                                                                                              XII                                                      
                                                                           Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti ode dne  25.5.. 2018 a tímto dnem také pozbývají platnosti a účinnosti všechny předchozí znění Všeobecných obchodních podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

 

Prosím čtěte pozorně

CO SE STANE, KDYŽ SI NEVYZVEDNETE ZBOŽÍ ZASLANÉ NA DOBÍRKU

 


Plánujete, že si objednáte zboží na dobírku s tím, že si to ještě necháte projít hlavou a když se rozhodnete, že ho vlastně nechcete, tak si jej jednoduše nevyzvednete?

V TOMTO PŘÍPADĚ SI DÁVEJTE DOBRÝ POZOR!


Zákon nám říká:

 § 2118 zákona č. 89/2012 Sb.:
ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ

Povinnosti kupujícího
§ 2118
"Kupující zaplatí kupní cenu a věc převezme."

Nepřevzetím zásilky byste výše zmíněný zákon porušil/a!

Od našeho e-shopu i od zvoleného dopravce obdržíte informace o předání zboží dopravci a následně o tom, kdy bude doručeno, nebo že si jej můžete na odběrném místě vyzvednout. V emailu potvrzujícím odeslání zboží máte odkaz na přímé sledování pohybu zásilky. Můžete tak vědět o každém pohybu zásilky.


Přestože je to Vaše zákonná povinnost, zásilku jste si nevyzvedl/a

Máte nyní 2 možnosti, jak situaci vyřešit:


1. Máte stále o  objednávku zájem:

Zboží Vám znovu zašleme. Pouze ale s platbou předem (bankovní převod, platba kartou či jiná online platba). Cena objednávky bude navýšena o přiměřenou kompenzaci za nevyzvednutou zásilku.

2. O objednávku nemáte zájem:

Zde je situace poněkud komplikovanější. To, že zásilku nepřevezmete, neznamená, že jste ji stornovali nebo že jste odstoupili od kupní smlouvy. Znamená to jen to, že jste kupní smlouvu hrubě porušili, dle § 2118 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (nový).

Odesláním objednávky a jejím následným přijetím a potvrzením naším e-shopem vznikla platná kupní smlouva v plném rozsahu účinná dle našich obchodních podmínek, které jste odsouhlasil/a v posledním kroku před odesláním objednávky, a dle aktuálně platných zákonů České republiky.

Z Vaší strany náš e-shop nezaznamenal jakoukoliv žádost o změnu či stornování objednávky - a to ani do doby expedice naším obchodem a ani následně do doby nejzazšího vyzvednutí na Vámi zvoleném výdejním místě.

Dle zákona má náš obchod právo na kompenzaci vynaloženého poštovného a balného od kupujícího, tedy od Vás. Tato kompenzace je právně vymahatelná, jelikož jste nevyzvednutím zboží porušil/a kupní smlouvu.

Proto Vás požádáme, abyste provedl/a platbu kompenzace s poskytnutými platebními údaji v co nejbližší době - vyhnete se tak komplikacím.

Pokud si budete přát tuto platbu provést jiným způsobem (kartou nebo jinak online), stačí nás kontaktovat.


Pokud nezaplatíte kompenzaci nebo si nenecháte zboží zaslat znovu, je postup následný:

Aktuálně platné zákony České republiky dávají obchodům možnost se efektivně bránit proti nezodpovědným zákazníkům, kteří zásilku na dobírku nepřevezmou.

Jelikož jste porušil/a platnou smlouvu, lze toto řešit následujícími třemi způsoby:
1. Postoupení pohledávky naší agentuře specializující se na vymáhání pohledávek od dlužníků.
2. Soudní cestou.
3. Zaplacení našemu obchodu kompenzaci poštovného.

Body 1 i 2 jsou sice zdlouhavé, ale pro Vás finančně velmi nevýhodné, ale pro nás velmi efektivní. (Nebyl/a byste první ani poslední.)

Bod 3 je pro Vás cesta nejpřijatelnější a nejlevnější.

Po tom, co se nám nevyzvednuté zboží vrátí, Vám zašleme email, rekapitulující všechny body uvedené v tomto článku. V té chvíli proti Vám nebude zahájeno žádné řízení pro vymáhání pohledávky. Pevně věříme ve Vaši čestnost a zodpovědnost a to, že kompenzaci poštovného uhradíte.


Věříme, že máte plné právo vědět, jaké důsledky může mít neplnění uzavřené smlouvy, byť je to smlouva kupní, uzavřená s internetovým obchodem.

Pokud si myslíte, že se Vás "pouze snažíme zastrašit" nebo "že když jste si dobírku nevyzvedl/a už hodněkrát a nikdo s tím neměl problém", vězte že tomu tak u naší společnosti není.

Například dTest (český spotřebitelský měsíčník, který se zaměřuje na testování výrobků a služeb, a zároveň také poskytuje poradenství a rady v oblasti práva spotřebitelů a práv prodejců, informuje o nových zákonech, varuje před nekalými praktikami prodávajících a klamavou reklamou, poskytuje rady při reklamacích apod.) říká toto:

„Tím, že zákazník odmítne balík převzít, nezačíná automaticky plynout lhůta pro odstoupení od smlouvy,“ vysvětluje vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený."Zákazník tedy bude muset zaplatit. Má ale ještě stále možnost od smlouvy odstoupit. Smluvní pokutu a úroky z prodlení nebo kompenzaci poštovného však bude muset zaplatit v každém případě, tato povinnost se odstoupením od smlouvy neruší.“

My po Vás žádnou pokutu ani úroky z prodlení požadovat nebudeme. Pouze kompenzaci poštovného.


Žádáme Vás, ať zodpovědně dostojíte Vašim závazkům a zboží si vezvednete - nebo pokud ne, provedete platbu za kompenzaci poštovného.


Náš obchod svou část kupní smlouvy dodržel - Vy byste ji nevyzvednutím zboží porušil/a.
Proto neni žádný důvod, abychom dopláceli za Vaše chyby.


Věříme, že jsme Vám danou problematiku dostatečně vystvětlili.

Pokud stále něčemu nerozumíte nebo potřebujete poradit či pomoci s provedením platby, neváhejte nás kontaktovat.

Předem děkujeme za Vaši férovost.

 

 

 

 

Zboží v akci:
192-ms228.jpg
Naše cena: 728,00 Kč
444-mano-1.jpg
Naše cena: 9 775,00 Kč
469-topo-capo.jpg
Naše cena: 135 700,00 Kč
Novinky:
2924-501405.jpg
Naše cena: 436,00 Kč
2940-714200-b380px.jpg
Naše cena: 1 573,00 Kč
2918-501400.jpg
Naše cena: 311,00 Kč
design 2013 © Studio DAMI ▪ regrafika